ALV ook dit jaar uitgesteld

Tot onze spijt moeten wij opnieuw vaststellen dat – volgens de jongste richtlijnen van de overheid van vandaag 23 maart 2021, als reactie op de zogenaamde Covid-19-pandemie (ook bekend onder de naam ‘Coronacrisis’) – het voorlopig nog niet mogelijk is een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor onze afdeling te organiseren. Ook in 2021 kan de vergadering derhalve binnen de statutaire termijn van drie maanden na afloop van het boekjaar 2020 geen doorgang vinden.
Het plannen van een hiervoor in de plaats komende vergadering is voorlopig ook nog niet mogelijk en het ‘online’ houden van een plaatsvervangende ALV is formeel juridisch aanvechtbaar omdat niet alle leden over de voorzieningen en vaardigheden beschikken om hieraan te kunnen deelnemen.

Evenals in het voorgaande jaar is het bestuur voornemens om in alles wat zakelijk (en volgens het verenigingsrecht) afgehandeld moet worden (verantwoording financiën, verslag kascontrolecommissie, jaarverslag, begroting en dergelijke), voorlopig te gaan handelen alsof ingestemd is met de stukken die hieromtrent zijn opgesteld.
De inhoudelijke jaarverslagen over 2020 zijn gepubliceerd in de editie van Bladgroen van januari 2021 (bladzijde 4 en volgende) en bijgaand treft u het concept van de meest recente financiële stukken. Het bestuur gaat als voorlopige noodvoorziening aan de Kascommissie die de financiële stukken van vorig jaar heeft beoordeeld, vragen of zij ook haar oordeel over het nieuwe concept wil geven. Alle stukken (inclusief het oordeel van de Kascommissie zodra dat ons bereikt) zijn ook op de (nieuwe!) website in te zien: https://leiden.knnv.nl/statuten-en-jaarstukken/ (de bijlagen op deze webpagina zijn ook te downloaden).
Reacties op deze stukken kunnen vóór 1 september 2021 bij de secretaris worden ingezonden: secretaris KNNV-Leiden, Burg de Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten of via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl .

In de eerstvolgende jaarvergadering zullen al deze stukken worden geagendeerd voor formele vaststelling met terugwerkende kracht en zal worden genotuleerd. Gezien de ontwikkelingen in de situatie die als gevolg van het Covid-19-virus is ontstaan, is niet ondenkbaar dat deze vergadering pas in het najaar van 2021 kan plaatsvinden.

Tot slot: In de huidige periode vinden wij ieders gezondheid van het allergrootste belang. Graag maken we van de gelegenheid gebruik u allen een heel goede gezondheid en veel sterkte toe te wensen!
En houd de natuur hoog in het vaandel! Wij hopen dat er zeer spoedig een situatie gaat ontstaan waarin u ook weer volop van activiteiten van onze KNNV-afdeling kunt genieten.


Namens het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving,
Ineke Laroo en Jan Westgeest, voorzitter en secretaris