Excursie Vogelwerkgroep: Zeevang

Smienten

Polder Zeevang is een veenweidegebied dat merendeels nog een hoge waterstand kent, met slechts hier en daar een enkele onderbemaling. Een oude waterloop (de IJe) loopt van Edam naar Oosthuizen. Langs deze waterloop is een rijke moerasbiotoop ontstaan. Langs de dijk ligt een drietal plasjes, ontstaan door dijkdoorbraken, die gedeeltelijk zijn omgeven door rietland. Het gebied is van bijzonder belang voor smienten.
In beide gebieden kunnen we in deze tijd van het jaar diverse soorten ganzen en eenden waarnemen. Daarnaast komen roofvogels als kiekendief en slechtvalk voor.
De excursie was oorspronkelijk gepland op zondag 20 november, maar is verplaatst wegens de weersomstandigheden.

Uiterlijk aanmelden uiterlijk do. 24 november 20.00 uur bij Anke Burgers (klik hier of bel 06 83348502)

Datum & tijd
zo 27 november 2022 om 9:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden